Reporter&Thai Army Uncategorized

Army Learning ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 “ เปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด 2/62 ” ขอให้ทหารใหม่ ครูผู้ฝึกทหารใหม่ ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจให้ดีที่สุด…..จะดูแลทหารใหม่ในทุกด้าน

Army Learning ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 “ เปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด 2/62 ” ขอให้ทหารใหม่ ครูผู้ฝึกทหารใหม่ ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจให้ดีที่สุด…..จะดูแลทหารใหม่ในทุกด้าน

………………………………………………….

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 รุ่นปี 2562 เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจสำหรับทหารใหม่ และผู้ฝึกทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 เป็นประธานกระทำพิธีประดับเครื่องหมาย ผู้ช่วยครูฝึก ให้กับ ครูฝึกทหารใหม่, มอบใบประกาศให้กับครูทหารใหม่ที่มีผลการยิงปืนดีเยี่ยม และได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับกำลังพลทหารใหม่ทุกนาย พร้อมทั้งได้มอบธงประจำหน่วยฝึก โดยทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2 รุ่นปี 2562 มียอดกำลังพลทหารใหม่ทั้งสิ้น 69 นาย ห้วงระยะเวลาดำเนินการฝึก จำนวน10 สัปดาห์ ตามหลักสูตรการฝึกที่กองทัพบกกำหนด โดยมี ผู้บังคับบัญชา ผู้ฝึกทหารใหม่ และกำลังพล เข้าร่วมพิธีฯ ด้วย

ในการนี้ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 กล่าวต้อนรับ ทหารใหม่ ที่ได้เสียสละกำลังกาย กำลังใจเข้ามารับใช้ชาติเยี่ยงบรรพบุรุษของเราที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินนี้ไว้ให้เราอยู่อย่างเป็นสุข สำหรับการฝึกหลักสูตรเบื้องต้น นั้น จะทำให้ทหารใหม่ทุกคน มีความรู้วิชาทหาร รู้จักระเบียบวินัย แบบธรรมเนียมทหาร ตลอดจนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง จึงขอให้ทุกคนมีความตั้งใจ อดทนรับการฝึกอบรมให้ดีที่สุด เมื่อทำการฝึกไประยะหนึ่ง จะเชิญบิดามารดาและผู้ปกครองมาเยี่ยมที่หน่วย อีกประการหนึ่งหน่วย ได้ให้ความสำคัญกับทหาร โดยส่งเสริมให้ทุกคนได้มีโอกาสก้าวหน้าตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา จากเดิมผู้ที่มีคุณวุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 จะได้เรียนจนจบมัธยมศึกษาตอนต้น จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีการแนะแนวการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ เน้นย้ำ ขอให้ครูฝึก ครูทหารใหม่และทหารใหม่ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติให้ดีที่สุด เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในภารกิจต่างๆ ที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยต่อไป