นายวิวรรธน์ แพ่งสุภาบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวนคร ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.) รุ่นที่ 8


นายวิวรรธน์ แพ่งสุภาบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวนคร ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.) รุ่นที่ 8
มีกำหนดการอบรม บสส.รุ่นที่ 8 ประจำวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561
09.00 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อ “การบริหารเชิงกลยุทธ์ : ภาวะผู้นำ
โดย นายภัทรศักดิ์ อุตตมะโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเพิล คอนเน็ค

13.00 – 16.30 น. นำเสนอผลงานรายงานเฉพาะบุคคล ครั้งที่ 2

(1) ที่ปรึกษา : พ.ต.ท.ดร.วัชรพงษ์ พนิตธำรง
เวลา 13.00 – 13.50 น.
ผู้นำเสนอ
1) นายภาสพล โตหอมบุตร สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี
2) นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
3) นายสุรศักดิ์ วงษ์อินทร์จันทร์ สมาคมเคเบิลทีวีและโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย

(2) ที่ปรึกษา : นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร
เวลา 13.50 – 14.50 น.
ผู้นำเสนอ
1) รศ.ดร.ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2) นายธีรภัทร ภาณุวงศกร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (เอสซีจี)
3) นางสาวราชสุดา รังสิยากูล บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
4) นางสาวอารดา กุลตวนิช ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) ที่ปรึกษา : รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
เวลา 14.50 – 15.40 น.
ผู้นำเสนอ
1) นายนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา สถานีโทรทัศน์ PPTV 2) นายผดุงศักดิ์ ลิ้มเจริญ หนังสือพิมพ์สยามกีฬา
3) นางเพลินฤดี ศรีรัตนตาปี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

(4) ที่ปรึกษา : รศ.ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ
เวลา 15.40 – 16.30 น.
ผู้นำเสนอ
1) นางวรวรรณ ติณสูลานนท์ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (ช่อง 33)
2) นายวัฒนะชัย ยะนินทร บริษัท ผู้จัดการ 360° จำกัด