Uncategorized

SP จาก TRUE ลงพื้นที่ รร.ประชารัฐ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 “เดินหน้าโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของคุณภาพการศึกษา”

SP จาก TRUE ลงพื้นที่ รร.ประชารัฐ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 “เดินหน้าโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของคุณภาพการศึกษา”

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) ให้การต้อนรับคณะจาก บริษัททรู คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนในพื้นที่ สพป.นศ.2 จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดวังหีบ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนบ้านปลายเส โรงเรียนบ้านปากน้ำ และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคุณปรียาพร ศรีใจพระเจริญ คุณวรรณี รัตนบุรี คุณอภิเชษฐ์ บรรจงสุทธิ์ คุณอรนุช สิมศิริวงษ์ พร้อมกันนี้ SP ของ SCG ปูนซีเมนต์ไทย ลงพื้นที่่โรงเรียนประชารัฐ Connext Ed โรงเรียนบ้านวังยวน โดย คุณศุภชาติ ภูริพงศธร โดยมี SM (School Menter) ของ สพป.นศ.2 คือ นางสาวปรีดา จำนงจิต และ นายถาวร ปลอดชูแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมลงพื้นที่

โดยโรงเรียนประชารัฐ สังกัด สพป.นศ.2 ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนยกระดับและขับเคลื่อนตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้การสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์เพื่อการศึกษา อบรมพัฒนาบุคลากร และสร้างสรรค์แผนพัฒนาตามบริบทของโรงเรียนอย่างยั่งยืน มีการจัดทำตัวชี้วัดโรงเรียนประชารัฐ (KPIs) เพื่อให้ทุกภาคส่วนทราบรายละเอียดข้อมูลโรงเรียนเชิงลึก โปร่งใส เกิดการวางแผนพัฒนาและประเมินความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบเปิดเผยสู่สาธารณะเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับกับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์หลัก 10 ในการยกระดับและพัฒนาการจัดการศึกษาไทยตามมาตรฐานสากล