ผู้นำศาสนา14มัสยิดร่วมจัดงานเมาลิดเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของศาสดา


นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผู้นำศาสนา14มัสยิดร่วมจัดงานเมาลิดเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของศาสดา

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 ธ.ค.61 ที่ลานสนามเอนกประสงค์บ้านตาเซะใต้ ม.6 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน รักษาการนายก อบจ.นราธิวาส ได้เป็นประธานเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีฮิจเราะห์ 1440 ที่ทางผู้นำศาสนา 14 มัสยิดในพื้นที่ ต.ปะลุรู ได้จัดขึ้น เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ ได้ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ตรงกับวันประสูติ หรือ เดือนประสูติของศาสดานบีมูฮัมหมัด คือเดือนรอบีอุลเอาวัล ซึ่งเป็นเดือนที่ 3 ในปี ฮิจเราะฮ์ศักราช ถือเป็นเดือนที่มีความสำคัญยิ่งของคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งยังส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมได้นำหลักธรรมคำสอนที่ดีงามมาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชน มีคุณธรรมจริยธรรมอันดี ระหว่างคนกับชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ซึ่งกิจกรรมภายในงานส่วนใหญ่จะเน้นจัดงานในช่วงกลางคืน โดยจะมีการบรรยายธรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ การแข่งขันขับร้องบทเพลงอานาซีด เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนทำความดีต่อทุกสิ่งที่พระผู้เป็นได้บัญญัติไว้ โดยกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ซึ่งอย่างน้อยเพื่อให้ประชาชนได้นำบุตรหลานมาร่วมงาน และได้ซึมซับหลักคำสอนของศาสดาที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักดีชั่ว อยากต่อการชักจูงไปในสิ่งที่ไม่ดี ที่อาจจะกระทบต่อปัญหาความมั่นคงมาตามในอนาคต
แต่ถึงอย่างไรก็ตามการจัดงานในครั้งนี้ มีชาวมุสลิมทั้ง 8 หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.ปะลุรู จำนวนกว่า 1,000 คน ได้เดินทางมาร่วมงานพร้อมทั้งได้มีการบริจาดเงิน จำนวนกว่า 200,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในส่วนของการฟื้นฟูบูรณะมัสยิดที่ชำรุดทรุดโทรมทั้ง 14 มัสยิดต่อไป