Reporter&Thai Army Uncategorized

ทุกยุทโธปกรณ์มีไว้เพื่อชาติและประชาชน ” กองพันทหารช่างที่ 4 ปรับพื้นที่ฝึกรถวางสะพาน สาธิตการฝึกยุทธวิธีจำลองของเหล่าทหารช่าง พร้อมเปิดค่ายให้ประชาชนนักเรียนศึกษา

” ทุกยุทโธปกรณ์มีไว้เพื่อชาติและประชาชน ” กองพันทหารช่างที่ 4 ปรับพื้นที่ฝึกรถวางสะพาน สาธิตการฝึกยุทธวิธีจำลองของเหล่าทหารช่าง พร้อมเปิดค่ายให้ประชาชนนักเรียนศึกษา

กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ทำการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าที่หน่วยรับผิดชอบให้เป็นพื้นที่ฝึกรถวางสะพาน และฝึกทางยุทธวิธีจำลองของเหล่าทหารช่าง เพื่อเป็นการสาธิตให้นักเรียน, นักศึกษาวิชาทหาร และพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทของทหารช่างในการรบและการช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการฝึกพัฒนาขีดความสามารถของทหารช่างในภาคสนามของกำลังพลของหน่วย เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในทุกข์ภัยพิบัติ…ทุกสถานการณ์…ทุกเวลา