Uncategorized ข่าว จันทบุรี

คณะนิเทศศาสตร์ ม.รำไพฯจันทบุรี ร่วมกับ สสส. ลงพื้นที่ติดตามผลการรณรงค์การปลูกผักอินทรีย์ พัฒนาท้องถิ่น สร้างสุขภาพที่ดีให้ประชาชน

คณะนิเทศศาสตร์ ม.รำไพฯจันทบุรี ร่วมกับ สสส. ลงพื้นที่ติดตามผลการรณรงค์การปลูกผักอินทรีย์ พัฒนาท้องถิ่น สร้างสุขภาพที่ดีให้ประชาชน

นายดนัย โชติแสง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ลงพื้นที่บ้านชากหมัน ตำบลข้าง อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ติดตามโครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน โดยรณรงค์การปลูกผักไม่ใช้สารเคมีในครัวเรือน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีประชาชนเข้าร่วม จำนวน 50 ชุมชน ทั้งนี้ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการปลูกผักสวนครัวจะได้รับเมล็ดพันธุ์ เช่น พริก มะเขือ แตงกวา ถั่วฝักยาว เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนการดูแลโดยใช้ปุ๋ยหมักและการกำจัดศัตรูพืชไม่ใช้สารเคมี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2562 – มกราคม 2563 ทั้งนี้เพื่อสร้างการตระหนักถึงปลูกผักปลอดสารพิษจากสารเคมี รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหารปลอดภัย เพื่อให้สุขภาพร่ายกายแข็งแรง และกระตุ้นให้ชุมชนต่างๆเข้าร่วมโครงการรดังกล่าว อย่างไรก็ตามชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถปลูกผักอินทรีย์เพื่อบริโภคเองและแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงรวมถึงได้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง โดยได้รับงบประมาณในการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

//สุปราณี แก้วหุง/จันทบุรี