สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงรายรุกใช้การประชาสัมพันธ์ให้เป็นสื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงรายรุกใช้การประชาสัมพันธ์ให้เป็นสื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นายณภัทร เตโช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมกำหนดแนวทางการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อรณรงค์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1/2563 เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ห้องเวียงกาหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี คณะทำงานสื่อมวลชนเข้าร่วมหารือกำหนดแนวทางการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์สร้างกระแสด้วยความพร้อมเพรียง

การประชุมในครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงรายมีความมุ่งหมายเพื่อปรึกษาหารือกำหนดแนวทางการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต ในรูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแนวทางร่วมต้านการทุจริตด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติในสังคมให้รังเกียจการทุจริตด้วยการปลุกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ด้วยการบูรณาการเครือข่ายร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเห็นชอบกับการผลิตคลิปวีดิทัศน์เผยแพร่ทางสื่อ on line ผลิตเรื่องสั้น และผลิตสปอตวิทยุกระจายเสียง ซึ่งมั่นใจว่าผลผลิตที่จะสำเร็จออกมาจะประทับใจ และตอบสนองต่อเป้าหมายในการสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิด กล้าแสดงออกซึ่งการไม่ทนต่อการปล่อยให้เกิดการทุจริตในทุกมิติ

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
26/12/62

,