Reporter&Thai Army ข่าวร้องเรียน

บก.ควบคุม รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จว.อ.น. ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง จนท.ตร.สภ.ห้วยคต บูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

เมื่อ ๐๘๑๐๐๐ – ๐๘๑๒๐๐ พ.ย. ๖๑ บก.ควบคุม รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จว.อ.น. ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง จนท.ตร.สภ.ห้วยคต บูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

 

ในพื้นที่บ้านโปร่งข่อย หมู่ที่ ๔ ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จว.อ.น. โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนแจ้งผ่านเวทีประชาคมไทยนิยม ยั่งยืน ที่ผ่านมา ซึ่งประชาชนในพื้นที่แจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนด้านที่ดินทำกิน และในหมู่บ้านมีเด็กและเยาวชนมั่วสุมและแพร่ระบาดของยาเสพติด ทางคณะกรรมการ ฯ จึงได้ร่วมกับผู้นำในพื้นที่ ทำบันทึกข้อตกลง ( MOU ) ระดับหมู่บ้านโดยให้ผู้ปกครองติดตามดูแลพฤติกรรมของบุตรหลานตนเอง หากครอบครัวใดมีปัญหาก็จะถูกตัดสิทธิ์ด้านต่างๆของหมู่บ้าน สำหรับเรื่องเกี่ยวกับที่ดินทำกินเกิดข้อพิพาทระหว่างวนอุทยานห้วยคตกับประชาชนในพื้นที่นั้น จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย