ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีรั้วโรงเรียน ฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


เมื่อ 8 ธ.ค.61 , 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 3 ( ร.4 พัน.3 ) อ.ไทรงาม ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ. จัดกำลังพล ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน ม.3 บ.หนองโดน / ม.9 บ.หนองโดนใต้ ต.พานทอง อ.ไทรงาม ฯ และชาวบ้าน บ.โนนจั่น ม.1 ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองฯ พร้อมด้วย ผอ.ร.ร.บ้านโนนจั่น และคณะครู/นักเรียน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีรั้วโรงเรียน ฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย