ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา ตรวจสุขภาพพนักงานใช้สิทธิประกันสังคม ประจำปี 2566

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา ตรวจสุขภาพพนักงานใช้สิทธิประกันสังคม ประจำปี 2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 …ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา นำทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีเคลื่อนที่ให้แก่พนักงาน และเจ้าหน้าที่บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด นำทีมโดย พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา โดยมี นางสาวจิตรลดา อุทร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย์ ให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการตรวจสุขภาพตามสิทธิประกันสังคมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจมีพนักงานเข้าตรวจสุขภาพ จำนวน 275 คน ซึ่งนอกจากโปรแกรมการตรวจสุขภาพพื้นฐานตามสิทธิประกันสังคมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจแล้ว ยังมีผู้ที่สนใจตรวจสุขภาพรายการอื่นเพิ่มเติม โดยประสงค์ชำระเงินเอง ในราคาพิเศษ ก็จะได้รับคำแนะนำจากพยาบาลวิชาชีพ ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา ให้ได้รับการตรวจเพิ่มเติมอีกด้วย

รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ส่วนงานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลลานนา โดยมี พว.ภัณฑิรา ตาสา พยาบาลอาชีวอนามัย มานั่งให้ความรู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง ไม่เรื้อรัง และการทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคอันเนื่องจากการทำงาน และโรคไม่เนื่องจากการทำงาน ซึ่งการให้ความรู้รายบุคคลนี้ หวังผลให้ผู้ประกันตน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาดูแลสุขภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการตรวจสุขภาพประกันสังคมนี้ ผู้ประกันตนทุกท่านสามารถขอรับบริการ ใช้สิทธิตรวจสุขภาพ ได้ที่โรงพยาบาลลานนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
แม้ไม่ใช่ผู้ประกันตนโรงพยาบาลลานนาก็สามารถใช้สิทธิได้ สำหรับสถานประกอบการ ที่ประสงค์จะตรวจสุขภาพฟรี สิทธิประกันสังคมเป็นหมู่คณะ โรงพยาบาลลานนา มีบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ (พร้อมรถเอกซเรย์ ) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสื่อสารการตลาด โทร.052-134786.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา