Uncategorized

ร้อยเอ็ด… ชมเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งน้ำดี

ร้อยเอ็ด…
ชมเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งน้ำดี
*สืบเนื่องมาจาก รมว.คมนาคม ยกระดับความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ตามมาตรการ 777 ดังนี้ 7 วันก่อนเทศกาลปีใหม่, 7 วันระหว่างเทศกาลปีใหม่ และ 7 วันหลังเทศกาลปีใหม่ โดยกำหนดเป็นนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย โดยบูรณาการทำงานร่วมกันภายใต้ One Transport ซึ่งในช่วง 7 วันระหว่างเทศกาลปีใหม่ 24 ธ.ค.61 – 2 ม.ค.62 

**วันนี้ 9 ม.ค.2562 นายดำเนิน พรมไชยา หรือชาวบ้านเรียกกันว่า (D.J.บ่าวตู๋ลู) ประธาน อป.มช. ร้อยเอ็ด. และในนาม วิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นโซนเหนือ 5 อำเภอ 5 สถานี ประกอบไปด้วย อ.โพนทอง/อ.โพธิ์ชัย/อ.หนองพอก /อ.เมยวดี /.เสลภูมิ พร้อมสื่อมวลชนท้องถิ่นจำนวนหนึ่ง ของจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบ รูปถ่ายสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ให้กับนางสาววิภาวี สุธรรมมา หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(สาขาโพนทอง)เป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ในฐานะที่ยกระดับความเข้มข้นทุกมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อมอบความสุข ความสะดวก ความปลอดภัย เป็นของขวัญปีใหม่2562ให้แก่ประชาชนจนอุบัติเหตุในโซนเหนือของร้อยเอ็ดลดลงจากปีที่แล้ว
***นายดำเนิน พรมไชยา ประธาน อป.มช.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า สื่อมวลชนท้องถิ่นร้อยเอ็ด ได้มีโครงการยกย่อง เชิดชู คนเก่ง คนดี ที่ทำประโยชน์ให้สาธารณะ สังคม และประเทศชาติ โดยจะมีการมอบของขวัญหรือโล่รางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่ตั้งใจทำความดีให้แก่ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นให้คนทั่วไปให้เกิดการพัฒนาตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม และร่วมสานพลังขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

https://youtu.be/0Lyhwx_kxqc

https://youtu.be/8SllOub1p1A