Uncategorized ข่าว เชียงราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำพุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวั นมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำพุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวั นมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2563

ค่ำวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงรายและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมพิธีไหว้พระรับศีล และเวียนเทียนรอบอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา และตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ที่วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสามเณร ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึง วันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ คือการเว้นจากการทำชั่วทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อม ด้วยกาย วาจา ใจ และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส และร่วมกันสืบทอดหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มั่นคงอยู่สืบทอดตลอดไป และยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนี้ได้อีกด้วย

สำหรับวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ในวันนี้ เป็นวันที่มีการประชุมครั้งใหญ่ หรือเรียกว่าจตุรงคสันนิบาต อันมีความมหัศจรรย์ 4 ประการ ในครั้งพุทธกาล กล่าวคือ ภิกษุจำนวน 1,250 องค์ มาจากที่ต่าง ๆ เพื่อสักการะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เวฬุวันวิหาร ในกรุงราชคฤห์ เมืองมคธ โดยแต่ละองค์ได้เดินทางมาเองโดยมิได้มีการนัดหมายกันล่วงหน้าแต่ประการใด พระภิกษุทั้งหมดล้วนแต่เป็นผู้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆ องค์ พระภิกษุเหล่านั้น ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือพระพุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้งสิ้น และในวันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ หรือ วันมาฆบูชายังเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งมีใจความอันเป็นหลักของพระพุทธศาสนา กล่าวคือ ทำแต่ความดี ละเว้นจากการทำความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ยังความสงบ สว่าง และเบิกบานในใจของผู้ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางคำสอนของพระพุทธองค์อีกด้วย

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
08/02/63