Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เปิดงาน “วันรวมพลังสตรี สามัคคีชาวเมืองหนองสูง”

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เปิดงาน “วันรวมพลังสตรี สามัคคีชาวเมืองหนองสูง”

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเสวนา “สองมือแม่นี้ที่สร้างโลก” พร้อมเปิดงานวันรวมพลังสตรี สามัคคีชาวเมืองหนองสูง โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีฯและชาวอำเภอหนองสูงร่วมงาน ณ บริเวณริมหนองน้ำสาธารณะหนองสูง อำเภอหนองสูง

นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าในสังคมปัจจุบันสังคมไทยให้ความเสมอภาคระหว่างชาย/ หญิง แทบทุกเรื่อง และมีสุภาพสตรีเป็นจำนวนมาก ที่มีบทบาทโดดเด่นในการมีส่วนร่วม ริเริ่มสร้างสรรค์การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติ จนเป็นที่ยอมรับของสังคมการจัดงานวันรวมพลังสตรี สามัคคีชาวเมืองหนองสูง จะได้ช่วยให้การพัฒนาศักยภาพสตรี เป็นพลังของการพัฒนาที่ยั่งยืนและ มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม

ทางด้านประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหนองสูงกล่าวว่า การจัดงาน “รวมพลังสตรี สามัคคีชาวเมืองหนองสูง” คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหนองสูงร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ หนองสูง และภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดกิจกรรม “รวมพลังสตรี สามัคคีชาวเมืองหนองสูง” ประจำปี 2567 โดยมีองค์กรเครือข่ายสตรีจากทุกตำบล จำนวน 6 ตำบลร่วมแสดวงออกถึงพลังความสามัคคีความสามารถและความรับผิดชอบและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักในความสำคัญของสตรี และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสตรี ต่อไป.