ข่าวเชียงใหม่

ทัพภาคที่ 3 ร่วมปปส.ภ.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทำแผนการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565 ) ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมืองเชียงใหม่.

ทัพภาคที่ 3 ร่วมปปส.ภ.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทำแผนการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565 ) ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมืองเชียงใหม่.

วันที่ 9 เม.ย. 2562 เวลา 09.00 น. พลตรีจรัส ปัญญาดี เสธ ทภ.3 ในฐานะผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดโครงการฯ ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติ อาทิ นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ
ผอ ปปส.ภ.5 พล.ต.ต.ภานุเดช บุญเรือง รอง ผบช.ตร.ภ.5 นายเจริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษากิจกรรมปิดทรงหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ นายบุญช่วย สุทธิมนัสวงษ์ ที่ปรึกษามูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชอุปถัมภ์ นายณรงค์ อภิชัย ผอ.โครงการร้อยใจรักษ์

 

 

สืบเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไข้ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565)เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ที่ผ่านมา พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการให้มีความประสานสอดคล้องเพื่อสามารถการปฏิบัติได้จริงในพื้นที่เป้าหมาย โดยให้ทุกหน่วยงาน ที่เป็นเจ้าภาพในแต่ละมาตรการทั้ง 7 มาตรการ รวมกันบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ให้บรรลุผลสำเร็จ

จากนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมดังกล่าวกองทัพภาคที่ 3 และสำนัก ปปส. ภ.5 จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาและสาระสำคัญของแผนการปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562- 2565) รวมทั้งกลไก คำสั่งคณะทำงานภายใต้แผนปฏิบัติการ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อมในการร่วมปฏิบัติการ, เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ร่วมกันจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ในระยะต่อไป, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในมาตรการด้านอื่นๆ

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานตามคำสั่งกองทัพภาคที่ 3 / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 / ศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 35/ 2562 จำนวน 125 นาย ดำเนินการประชุมในระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง