ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามเร่งรัดการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

9 กรกฎาคม 2567 ที่ ศูนย์ประชุมสาเกต ฮอลล์ (Sagate Hall) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายไพโรจน์ จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามเร่งรัดการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 5/2567 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Cisco WebEx) ไปยังศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด 25 จังหวัด จากห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ส.

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์ข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดประจำสัปดาห์ และผลการดำเนินงานด้านการปราบปราม วันที่ 1 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2567 ผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน การจัดระเบียบสังคม การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตลอดทั้ง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่าง ตามแนวทาง ร้อยเอ็ดโมเดล

สมนึก บุญศรี  รายงาน