ร้อยเอ็ดบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการร่างข้อเสนอโครงการขอบเขตการศึกษา และประเมินทางเลือกโครงการไฟฟ้าชีวมวล(ชานอ้อย) ครั้งที่2 ที่ อำเภอปทุมรัตต์/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท.:MOITCr.สมนึก-คมกฤช/ร้อยเอ็ด/0817082129-


ร้อยเอ็ดบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการร่างข้อเสนอโครงการขอบเขตการศึกษา และประเมินทางเลือกโครงการไฟฟ้าชีวมวล(ชานอ้อย) ครั้งที่2 ที่ อำเภอปทุมรัตต์

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท.:MOITCr.
สมนึก-คมกฤช/ร้อยเอ็ด/0817082129-

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกาจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของ บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด โดยมี นายอำเภอปทุมรัตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เครือข่ายภาคประชาชนอำเภอปทุมรัตต์และอำเภอใกล้เคียง เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ กว่า 3,500 คน

นายกอบวุฒิ ปิยะรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท น้ำตาบบ้านโป่ง จำกัด กล่าวว่า บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด ได้รับสิทธิ์ตั้งโรงงานน้ำตาล ที่มีขนาดกำลังผลิต 24,000 ตันอ้อยต่อวัน จากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) โดยตั้งอยู่ที่ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจะจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่ใช้ชานอ้อยจากโรงงานน้ำตาลเป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตไอน้ำและไฟฟ้า เพื่อใช้งานในโรงงานน้ำตาลและบางส่วนจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การพัฒนาโครงการไฟฟ้าชีวมวล(ชานอ้อย) ดังกล่าว

เข้าข่ายที่จะต้องจัดรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการโครงการตามความในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ. ศ. 2562

โดยบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท สิ่งแวดล้อมไทย จํากัด ผู้ศึกษาและจัดทำรายงาน ดังนั้นบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด จึงได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดโครงการตลอดจนขั้นตอนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและจัดทำรายงาน (อีไอเอ) ของโครงการ

กิจกรรมในครั้งนี้ มีเครือข่ายภาคประชาชนอำเภอปทุมรัตต์ จากทุกตำบลในพื้นที่ และพื้นที่อำเภอใกล้เคียง ที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ กว่า 3,500 คน ซึ่งมีทั้งกลุ่มที่ให้ความเห็นชอบ และกลุ่มที่คัดค้าน(โดยเฉพาะชาวตำบลโนนสวรรค์) ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่เปิดเป็นเวทีสาธารณะ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท.:MOITCr.
สมนึก บุญศรี-ประธาน/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน/สนง.ปชส.รอ.-ภาพ