Uncategorized

รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.3 รับมอบทุนการศึกษาให้บุตรกำลังพลกองทัพบก ประจำปี 2561 พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัล ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพธารีฉัตร

รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.3 รับมอบทุนการศึกษาให้บุตรกำลังพลกองทัพบก ประจำปี 2561 พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัล ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพธารีฉัตร

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 พันเอกหญิง พัชรี ธวัชพีระชัย รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทน ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีพิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 9 ทุน ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับบุตรกำลังพลกองทัพบกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์เข้าศึกษา เพื่อส่งเสริมและให้โอกาสผู้ที่มีความตั้งใจได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ทุนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และทุนมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ตลอด 4 ปี ของ หลักสูตรการศึกษา รวมถึงการมอบทุนยังชีพและทุนการศึกษาให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 629 ทุน และทุนยังชีพให้กับคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลกองทัพบก จำนวน 107 ทุน โดยมี นาง เบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธาน ที่ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานครฯ

นอกจากนี้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ได้มอบเกียรติบัตรรางวัล ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพกองทัพบก จำนวน7ศูนย์ และ พิธีมอบทุนสนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองทัพบก และคอมพิวเตอร์ จำนวน 71 ศูนย์ ให้แก่สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคต่างๆทั้ง 4 กองทัพภาค และหน่วยตรงกองทัพบกทั่วประเทศ สำหรับเงินทุนสนับสนุนที่มอบประจำปี 2561 ซึ่ง กองทัพภาคที่ 3 ได้รับมอบเกียรติบัตรรางวัล และรับมอบทุนสนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารีฉัตร กองทัพภาคที่ 3 ด้วย

 

 

โอกาสนี้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกได้กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า การมอบทุนและเกียรติบัตร สมาคมแม่บ้านทหารบกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรของกำลังพล ของกองทัพบก รวมถึงบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเด็กเล็ก ที่ให้บุตรของกำลังพลของกองทัพบก มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขอขอบคุณสมาคมแม่บ้านทางบก สาขาหน่วยต่างๆ ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารบก