Uncategorized

ม.บูรพา เตรียมจัดโครงการ Innovation Fair 2018 ครั้งที่ 1 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออกครั้งที่ 35 หวังเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าทางวิชาการสู่สังคม

ม.บูรพา เตรียมจัดโครงการ Innovation Fair 2018 ครั้งที่ 1 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออกครั้งที่ 35 หวังเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าทางวิชาการสู่สังคม

วันนี้ (8 ส.ค.61) รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดโครงการ Innovation Fair 2018 ครั้งที่ 1 และการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออกครั้งที่ 35 ณ ห้องประชุม 903 อาคาร ภปร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รศ.ดร.สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย, ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

รศ.ดร.สมนึก กล่าวว่า มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกและตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างและบทบาทของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมสู่ “มหาวิทยาลัยวิจัย” อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและความพร้อมในการเป็นแกนนำเพื่อผลิตกำลังเครือข่ายวิจัยจากสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออก ตลอดจนเป็นแกนประสานหน่วยงานวิจัยหน่วยงานสนับสนุนทางจากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

โดยโครงการ Innovation Fair 2018 ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งผลงานวิจัยและนวัตกรรมของส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อใช้เป็นเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิจัยและนวัตกรรม ผ่านการอบรมหรือสัมมนาเชิงวิชาการ อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ขณะที่ รศ.ดร.สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กิจกรรมภายในงานเผย Innovation Fair 2018 จะมีทั้งการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม, ผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากนักวิจัย และการเสวนาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านวิจัยและนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยบูรพากับการขับเคลื่อนประเทศไทย” แบบนิทรรศนวัตกรรมสร้างสรรค์ จากกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และกลุ่มผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์” ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการภาคตะวันออกฯลฯ

Cr.ทีมข่าวภาคตะวันออก
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก