นราธิวาส ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งอุทยานธรณี Gio park จังหวัดนราธิวาส


นราธิวาส ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งอุทยานธรณี Gio park จังหวัดนราธิวาส
ที่ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธารการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งอุทยานธรณี (Gio park) จังหวัดนราธิวาส พร้อมเชิญหัวหน้าส่วนราชการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายอำเภอสุไหงโก-ลก ระแงะ แว้ง สุคิริน และตากใบ นายก อบต.ศึกษาธิการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัด ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 นราธิวาส ผอ.การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส ผอ.อุทยานธรณีสตูล ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลา ประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน และ ผอ.วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพื่อให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งประชุมปรึกษาหารือ ศึกษาแนวทางการจัดตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบและประสานงานกับหน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสำเร็จลุล่อวง บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ โดยนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ลงนามคำสั่งไว้ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา
ด้วยจังหวัดนราธิวาส จะจัดทำแผนแม่บทการจัดตั้งอุทยานธรณีจังหวัดนราธิวาส (Narathiwat Giopark) เพื่อการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาชิวภาพ แหล่งโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นวัตกรรมใหม่ของการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งอุทยานธรณีจังหวัดนราธิวาส ขึ้น
ด้านนายยุทธนา พรหมณี ผอ.วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดเผยว่า ในวันนี้เป็นการประชุมของคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง Giopark จังหวัดนราธิวาส ซึ่งถือเป็นครั้งสำคัญ โดยหลักๆก็เพื่อต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายได้มารับรู้ถึงองค์ประกอบต่างๆของ Giopark ว่า คืออะไร โดยในทั่วไปมีการเข้าใจว่า Giopark เป็นเรื่องของอิฐ ดิน แร่ และหินต่างๆ แต่โดยความหมายของคำว่า Giopark แล้ว เป็นเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โบราณคดี วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ซึ่งองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้จะได้นำมาเพิ่มมูลค่าให้เกิดการรับรู้เพื่อจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึ่งคณะกรรมการที่มาร่วมประชุมในวันนี้จะได้ศึกษาแนวทางในการดำเนินการจัดตั้ง Giopark นราธิวาสอย่างไร โดยผลสรุปของการประชุมในวันนี้ คือ จะให้มีคณะทำงานขึ้นในแต่ละชุดแต่ละฝ่ายเพื่อที่จะได้มีการจัดทำแผนแม่บทในการจัดตั้ง Giopark ของจังหวัดนราธิวาส เพื่อจะได้รับการผลัดดันจากองค์กรทุกภาพส่วนหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดตั้ง Giopark ให้เป็นรูปธรรมในอนาคตต่อไป
โดยพื้นที่ จ.นราธิวาส นั้นมี 5 อำเภอที่มีสถานที่ที่มีความพร้อมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สำคัญและมีประวัติศาสตร์สำคัญที่เข้าตามหลักเกณฑ์พร้อมในการจัดตั้งเป็น Giopark นราธิวาส อาทิ อ.สุคิริน อ.ตากใบ อ.สุไหงโก-ลก อ.ระแงะ และ อ.แว้ง.เป็นต้น ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807