Uncategorized

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีซึ่งมี นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และพี่น้องเกษตรกรผู้ร่วมงาน ความเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้ ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรได้รับการเรียนรู้ จนสามารถดำเนินโครงการที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบท ของสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามหลักการทฤษฎี และแนวทางการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานไว้ สามารถพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจ เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยดำเนินการในพื้นที่ 9,101 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลัก 882 แห่ง และเครือข่าย 8,219 แห่ง
สำหรับการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรของจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการในพื้นที่ 15 อำเภอ ประกอบด้วย ชุมชนใน ศพก. หลักและเครือข่าย จำนวน 162 ชุมชน
ในการดำเนินโครงการ โดยขณะนี้กลุ่มและชุมชนได้เสนอโครงการ ให้คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ พิจารณาอนุมัติโครงการแล้ว จึงได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร กับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน จำนวน 162 ชุมชน งบประมาณสนับสนุนชุมชนละ 300,000 บาท รวมงบประมาณ 48,600,000 บาท (สี่สิบแปดล้านหกแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการแก่ชุมชน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ก่อให้เกิด การพัฒนารูปแบบของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยและก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ
นครสวรรค์

Comments are closed.