Uncategorized

โครงการ…อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Series)ครั้งที่ 11/2561

โครงการ…อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Series)ครั้งที่ 11/2561

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่วัดซับไพวัลย์ หมู่ที่ 12 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวเมตตา สินยะบุตร นายอำเภอบึงสามพัน เดินทางมาเป็นประธาน เปิดโครงการ…อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Series)ครั้งที่ 11/2561

โดยได้นำบริการจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกมาให้บริการประชาชนตำบลซับไม้แดง เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาและขาดโอกาสสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และทั่วถึงเป็นการลดค่าครองชีพและภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการที่จะต้องเดินทางไปรับบริการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐกับประชาชนในพื้นที่
โดยมีนายสมชาย พุ่มมาลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลซับไม้แดง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการฯ โดยพร้อมเพรียง
นอกจากนี้ประธานในพิธีนางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพันพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ยังได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษา และถุงยังชีพ ให้แก่นักเรียน และประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ยากไร้และภด้อยโอกาส

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ มีดังนี้
-หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลบึงสามพัน
-สภ.บึงสามพัน
-สนง.พัฒนาชุมชน /เกษตรอำเภอ/ปศุสัตว์อำเภอ
-หน่วยแพทย์ทหารเคลื่อนที่
-กศน.อำเภอบึงสามพัน
-หจก.บึงสามพันเทรดดิ้ง
-ร้านตัดผม ผู้ใหญ่ละเอียด น้อยทา หมู่ 7 ต.ซับสมอทอด
-ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
-วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์

กิจกรรมที่เด็กๆ ให้ความสนใจและลงมือทำด้วยตนเอง คือการสาธิตทำน้ำยาล้างจาน ของ กลุ่มงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน ซึ่งได้สร้างเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม ให้กับเด็กๆ และยังได้น้ำยาล้างจานกลับไปใช้ ที่เป็นฝีมือของตนเอง อีกด้วย

 

รุ่งทิพย์ บุญบำรุง/มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์