ตาก=สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ประชุมขับเคลื่อนการทำงาน


ตาก=สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ประชุมขับเคลื่อนการทำงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ชั้น 3 ซอยร่วมแรง เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ได้จัดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เพื่อขับเคลื่อนการปฎิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีนายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ได้รับมอบหมายจาก นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายธวัชชัย ชิดชาญกิจ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก โดยมี ที่ปรึกษา , คณะกรรมการ และสมาชิก เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน กว่า 100 คน การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้รับเกียรติจาก สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก (นายสว่าง วีรกิจบริการ) ได้มามอบนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้าน และการป้องกันการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในสถานประกอบการ รวมถึงชี้แจงกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และที่ประชุมได้มีการพิจารณารับรองสมาชิกสมัครใหม่ จำนวน 3 ราย รวมทั้งได้ทำการมอบหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกให้กับสถานประกอบการที่ได้ผ่านการรับรองในเดือนที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังรายงานข้อมูลการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดตาก อีกทั้งที่ประชุมได้ชี้แจงรับทราบการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา และสรุปผลการประชุมร่วมหับภาครัฐเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมาโดยเฉพาะผลการประชุม กรอ.จังหวัดตาก เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆ ให้กับสมาชิก โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการใช้แรงงานต่างด้าวตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้แรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาลรณรงค์ป้องกันการลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าทำงาน


//////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน