Uncategorized

ร้อยเอ็ด”พชต”เสริมศักยภาพ NCD ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!

ร้อยเอ็ด”พชต”เสริมศักยภาพ NCD ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
นางสุระ สุพรหมอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ร้อยเอ็ดพร้อมนางสาวจุไรลักษณ์ แสนจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.เมืองร้อยเอ็ดได้อธิบายชี้เแจ้ง”แนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพตำบลโนนรัง(พชต.) โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวทาง “ประชารัฐ”

 

 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ คืออะไร คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลคือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีความเป็นเจ้าของและภาวะการนำร่วมกัน โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือใน
การนำไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน และ DHB เป็นจุดคานงัดสำคัญ (Main Lever) เปลี่ยน “ฐาน” ของ “ระบบ” และ “บริการ”
โดยมีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับพื้นที่โดยใช้ “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็น ศูนย์กลาง” ด้วยการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ของรัฐ ประชาสังคม และเอกชน ตามแนวทางประชารัฐ

 

 

บทบาทและหน้าที่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพตำบล (พชต.) ประกอบด้วย สมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งหรือคัดเลือก จากทั้งภาคสาธารณสุข ภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และ ชุมชน ในอำเภอนั้นๆ มีวาระในการปฏิบัติงานตามที่กำหนด และมีหน้าที่ในการสนับสนุนและติดตาม ประเมินผลการดำเนินการให้บริการสุขภาพระดับตำบลที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวมถึง ประสานงานกับทุกภาคส่วนในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับตำบล คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพตำบลจะต้องมีความ เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพหลักๆและประเด็นด้านการจัดการระบบและองค์กรต่างๆภายในตำบลเป็นอย่างดี และได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลดังนี้
พิจารณาเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของตำบลแผนการปฏิบัติงาน พัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตประจำปี
พิจารณาเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต

ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของแนวทางการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ด้านสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนให้มีกลไกการประกันคุณภาพ โดยมีการติดตามทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับสินทรัพย์ สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์
สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ ประชาชนภายในตำบลโดยรวมถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ สนับสนุนให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการให้บริการสุขภาพ ในพื้นที่ของชุมชน ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชน แต่งตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วยสมาชิกจากภาคสาธารณสุข และอาจรวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่นและชุมชน ทำหน้าที่รับผิดชอบการจัดการระบบสุขภาพตำบลและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แต่งตั้งคณะทำงานต่างๆของตำบล เพื่อสนับสนุนให้เกิดการดำนินงานการพัฒนาสุขภาพและ คุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์เพื่อดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในชุมชนให้มีประสิทธิภาพฯ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอสม.ตำบลโนนรัง 113 คน

การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีมาก

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

__________________________
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
ส.ปชส.สมาคมอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
๑๐๑.Smart city