ข่าวศรีสะเกษ

ปลัดจังหวัดศรีสะเกษเปิดกิจกรรม วัน จป. 12 พฤศจิกายน ประจำปี 2566 “เครือข่าย จป. เข้มแข็ง ร่วมใจสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ลดอุบัติเหตุ ลดอุบัติภัย สร้างความปลอดภัยทางถนน”

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ที่หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายธาตรี สิริรุ่งวนิช ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม วัน จป. 12 พฤศจิกายน ประจำปี 2566 “เครือข่าย จป. เข้มแข็ง ร่วมใจสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ลดอุบัติเหตุ ลดอุบัติภัย สร้างความปลอดภัยทางถนน” โดยมีนางรังสินี บุญทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานห้าเสือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะกษ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การการเสวนา หัวข้อ “จังหวัดศรีสะเกษปลอดร่วมใจทุกองค์กร ” โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาศรีสะเกษ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดศรีสะเกษ และบริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศและระดับจังหวัด จำนวน 23 แห่ง การมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัยจำนวน 73 แห่ง การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จำนวน 7 แห่ง การมอบเกียรติบัตรมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2566 จำนวน 17 แห่ง การมอบเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว จำนวน 13 แห่ง การมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจำนวน 1 แห่ง การจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและสถานประกอบกิจการ การสาธิต “ขับขี่ปลอดภัย” โดยบริษัท กิจเจริญไทย จำกัด การสาธิต”การดับเพลิงขั้นต้น”โดยองค์การบริหารส่วนตำบลภูฝ้าย การฝึกปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพ CPR” โดย มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน การสาธิต “การทำงานขึ้นปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า และการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุลงจากเสาไฟฟ้า “โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อสานพลังและสร้างเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยทุกภาคส่วนต่อไป

นางรังสินี บุญทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่าตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 กำหนดให้สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ ลดอัตราการประสบอันตรายและโรคจากการทำงานของลูกจ้าง ตั้งแต่กฎหมายประกาศใช้จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 38 ปี ของการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลให้ทุกคนมีการทำงานอย่างปลอดภัยเผลดการประสบอันตรายจากการทำงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและตระหนักถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดศรีสะเกษ แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จึงจัดกิจกรรม วัน จป. 12 พฤศจิกายน ประจำปี 2566 “เครือข่าย จป. เข้มแข็ง ร่วมใจสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ลดอุบัติเหตุ ลดอุบัติภัยสร้างความปลอดภัยทางถนน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสานพลังและสร้างเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยทุกภาคส่วนต่อไป

ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ