Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

สส.!! ฉลาด ขามช่วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 พรรคเพื่อไทย ออกสำรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลคำพอุงอำเภอโพธิ์ชัย อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง

ข่าวร้อยเอ็ด!! ออกติดตาม!!!

?สส.!! ฉลาด ขามช่วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 พรรคเพื่อไทย ออกสำรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลคำพอุงอำเภอโพธิ์ชัย อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวานวันนี้(9 กุมภาพันธ์ 2563)เวลา10.30น.นายฉลาด ขามช่วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดร้อยเอ็ดกรรมาธิการที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ การเงิน การคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผูแทนราษฏร และนายตุลธร ขามช่วง สมาชิกองค์การบริหารส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ออกสำรวจ้ติดตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่อ่างเก็บน้ำลำห้วยคำตุ ตำบลคำพอุงอำเภอโพธิ์ชัย ที่มีผลกระทบเกี่ยวกับภัยแล้งพื้นที่เก็บกักน้ำน้อยไม่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และถนนที่ชาวบ้านที่ใช้สัญจรไปมาลำเลียงพืชผลทางการเกษตรไปสู่ท้องถูกน้ำเซาะตัดขาดออกจากกันเป็นบริเวณกว้าง ไม่สามารถสัญจรไปมาได้เพื่อการตอบสนองของนโยบายภาครัฐบาล ทั้งนี้ จะได้เน้นย้ำให้ทางเทศบาลดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งเน้นย้ำให้เร่งรัดดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเวลาที่กำหนด
นายฉลาด ขามช่วง กล่าวว่าในการออกสำรวจพื้นที่ภัยแล้ง พบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของตำบลคำพอุงในครั้งนี้ เพื่อมาช่วยกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง อุทกภัยนั้นมีมาเป็นประจำขอให้ช่วยกันทุกภาคส่วนและแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนตลอดไป

))))))))))))))))))))))
บพิตร จำปา ,กุลศักดิ์ แสงศักดิ์
คณิต ไชยจันทร์ ภาพ/ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม รายงานข่าวจากจังหวัดร้อยเอ็ด