ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวรอบรั้วภูธร นครราชสีมา

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

เมื่อ 9 มีนาคม 2567 พระคุณพระเทพสีมากรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา และได้รับเกียรติจาก ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้มีกียรติทุกท่าน นายจิติวัฒณา ศรีคราม ผู้อำนวยการสถานศึๆกษาโรงเรียนโนนไทยคุรูอุปถัมภ์ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ใด้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2502 และถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ปัจจุบัน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 47 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 1,487 คน ทั้งห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษหลักสูตรต่าง ๆ ตามแนวทางโรงเรียนที่จัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ

ภายใต้การกำกับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนคราชสีมา ได้จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้สะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วงเงิน 23,415,000 บาท ยี่สิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ก จำนวน 3 ชั้น 18 ห้องเรียนสำหรับใช้เป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ทดแทนอาคารเรียนหลังเดิม ที่มีอายุการใช้งานยาวนานและมีสภาพชำรุดทรุดโทรม

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาคารเรียนแห่งนี้ จะเป็นอาคารที่อำนวยประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการ และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพ ทักษะ ศักยภาพตามมาตรฐานสากล สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามนโยบาย และทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อภิรักษ์ ศรีอัศวิน  รายงาน