ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ช่วงเทศกาลสงกรานต์

10 เมษายน 2567  ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจของครอบครัว โดยมี นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นางวนิดา สมานมิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้สูงอายุ เข้าร่วม


เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ สตรีและครอบครัว ให้สมาชิกในครอบครัวได้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และผลักดันให้ทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ


ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การจัดเวทีเสวนา หัวข้อ “ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจของครอบครัว” การจัดนิทรรศการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุ รวมถึงการถ่ายทอดคลังปัญญาผู้สูงอายุ และการมอบประกาศนียบัตรแก่ครอบครัวร่มเย็น บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวและศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนดีเด่น ที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

สมนึก บุญศรี  รายงาน