ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 9

9 กรกฎาคม 2567  นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมบรรยายพิเศษและถวายสักการะ พระเดชพระคุณ พระราชวัชรเมธี รองเจ้าคณะภาค 9 กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานพิธีเปิดในการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับวัด (เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส) ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 143/2546 โดยมี พระเทพวชิรคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ ถวายการต้อนรับและกราบเรียนถวายรายงานการจัดประชุมฯ พร้อมด้วย พระเถรานุเถระ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีฯ

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประชุมพระสังฆาธิการ ระดับวัด (เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส) ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ภาค 9 ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 143/2546 โดยมี พระสงฆ์ระดับวัด (เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส) รวมประมาณ 1,800 รูป การประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนนโยบายคณะสงฆ์แก่พระสังฆาธิการและเลขานุการ การทบทวนภาระงานทั้ง 6 องค์การตามกฎมหาเถรสมาคม การเพิ่มองค์ความรู้แก่พระสังฆาธิการที่จะได้รับจากวิทยากรผู้บรรยายและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง

สมนึก บุญศรี  รายงาน