ข่าวพังงา ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

พช.พังงา ดำเนินการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567

นางสาวศริญญา ใจเย็น พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายก้องเกียรติ รองรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการพิจารณากลั่นกรองหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567 พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ในพื้นที่ อำเภอตะกั่วทุ่ง พัฒนาชุมชนอำเภอ คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภาคีเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน  ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางหมัก หมู่ที่ 7 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยมีนายจตุพร บุญศิลป์ พัฒนาการอำเภอตะกั่วทุ่ง และมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ


โดยมี นายเกรียงไกร ทองสม ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน และภาคีเครือข่าย ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน
จังหวัดพังงากำหนดดำเนินการโครงการ ประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ตามโครงการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองฯ กำหนดลงพื้นที่พิจารณากลั่นกรองหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ส่งเข้าประกวด ในพื้นที่ 8 อำเภอ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2567 ให้เหลือ 3 อำเภอ เพื่อให้คณะทำงานติดตามและประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567 ลงพื้นที่ในการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567 ต่อไป