Uncategorized

ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟู ประเภณี วัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น!!

ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี
จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟู
ประเภณี วัฒนธรรม
อาหารพื้นถิ่น!!

 

 

วันนี้ 10 สค.61 ที่หอประ
ชุมอำเภอกบินทร์บุรี
นายวัลลภ ประวัติวงศ์
นายอำเภอกบินทร์บุรี
เป็นประธานเปิดการอบ
รมฟื้นฟูประเภณี วัฒน
ธรรมอาหารพื้นถิ่น และ
อัตลักษณ์ชุมชน โดย
นางวันทนา สวัสดิ์ภักดี
พัฒนาการอำเภอ
กบินทร์บุรี ได้ชี้แจงการ
ดำเนินงาน โครงการ
เตรียมความพร้อมชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวีถี
ของอำเภอกบินทร์บุรี ได้ดำเนินกิจกรรมทั้ง
หมด กิจกรรมหมู่บ้านที่
เข้าร่วมโครงการ จำนวน
6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
ชุมชนตลาดเก่า เทศบาลตำบลกบินทร์
ตำบลวังดาล ตำบลนนทรี ตำบลวังท่าช้าง
ตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลเมืองเก่า ในวันนี้เป็นการ
สาธิตการประกอบอา
หารและการแสดงพื้นถิ่นของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการรับนักท่อง
เที่ยว ก่อนที่จะดำเนินการสาธิตกิจกรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี ได้จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการค้นหาจุดเด่นและอัตลักษณ์ของชุมชน การจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 3 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20 คน ซึ่งมีวิทยากรจากคณะผู้บริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโล
ยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ ปราจีนบุรี ซึ่งวันนี้
แต่ละชุมชนได้แสดง
การทำอาหารพื้นบ้าน
ต่างให้ได้ชิม เช่น ชุม
ชนเขาไม้แก้วนำเมนู
อาหารพื้นบ้าน ชุมชน
วังดาล สาธิตการทำ
อาหารพื้นบ้าน ซึ่งแต่ละ
ชุมชนสาธิตเมนูอาหารประจำถิ่นให้ชิม ซึ่งคณะ
วิทยากรได้ชิมแล้วต่าง
บอกว่าอร่อยมีฝีมือรส
ชาดถูกปากสะอาดถูก
หลักอนามัย เน้นพืชผัก
พื้นบ้านปลอดสารพิษมา
ปรุงอาหาร และมีการ
แสดงของชุมชนตลาด
เก่า แสดงชุด อีสานรำ
เพลิน ชุมชนวังดาล แสดงชุดบาสโลฟ ชุมชนบ้านโคกหอม
แสดงชุดแห่นางแมว
สร้างความประทับใจให้
กับคณะวิทยากรและ
แขกที่มาร่วมกิจกรรม
อย่างมาก…

 

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/ราย…

Comments are closed.