Uncategorized

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่3 อำเภอ ยโสธร หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้านปศุสัตว์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่3 อำเภอ ยโสธร หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้านปศุสัตว์
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดยโสธร หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้านปศุสัตว์ พร้อมมอบหญ้าแห้ง 4,000 กิโลกรัม เวชภัณฑ์ อาหารเสริมแร่ธาตุ และน้ำหมัก พด.จากพัฒนาที่ดินยโสธร เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้น
วันนี้ (9ส.ค.61) นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเมือง ยโสธร และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลตลอดจนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบหญ้าแห้ง จำนวน 4,000 กิโลกรัม พร้อมเวชภัณฑ์ยาถ่ายพยาธิ ยาใส่แผล อาหารเสริมแร่ธาตุสำหรับสัตว์ ซึ่งมีเกษตรกร จำนวน 3 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจำนวน 45 ราย โค177ตัว กระบือ 43 ตัว ณ.ศาลากลางหมู่บ้านบ้านดอนแก้ว หมู่ที่7 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีนายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร,นางทองอ่อน งานไว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร,ตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและ เกษตรกรที่มารับสิ่งของในครั้งนี้ให้การต้อนรับนับร้อยคน
ภายหลัง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะเกษตรกรพร้อมเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ซักถามปัญหาในโครงการต่างๆของรัฐบาลจนเป็นที่น่าพอใจ พร้อมกันนี้ได้กล่าวถึงการออกตรวจเยี่ยมและติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในครั้งนี้ได้ ว่า หลายจังหวัดที่เกิดอุทกภัยขึ้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งออกตรวจเยี่ยมและติดตามให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมนำสิ่งของมาช่วยเหลือในเบื้องต้น สำหรับพื้นที่จังหวัดยโสธร ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่ 5 อำเภอ หรือ 6 % ของพื้นที่เพาะปลูก ถือว่าลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา(10%) ในส่วนพื้นที่ได้รับผลกระทบทางด้านปศุสัตว์ จำนวน 3 อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งให้การช่วยเหลือทุกจุดอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ พื้นที่3 อำเภอ 5 ตำบล 10 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร มีหมู่ที่ 2เกษตรกร จำนวน 45 ราย โค 17 ตัว กระบือ 128 ตัว, ตำบลฟ้าหยาด,ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย มี 4 หมู่บ้าน เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 169 ราย โค 472 ตัว และ ตำบลเชียงเพ็ง ,ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว เกษตรกร 70 ราย โค 186 ตัว และกระบือ จำนวน 12 ตัว


………………………..
นิ่มนวล มานาดี / โทร.093-0608923