Uncategorized ข่าว ยโสธร

“จังหวัดยโสธรติดตาม กอช.พื้นที่กุดชุม”

“จังหวัดยโสธรติดตาม กอช.พื้นที่กุดชุม”

ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.นายสุวัฒน ์เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร ออกติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับกองทุนออมแห่งชาติ ของอำเภอกุดชุมเพื่อติดตามประเมินผลการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายและแผนงานของจังหวัด โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้มีส่วนร่วมที่ได้รับคำสั่งให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน ได้ตอบข้อซักถามเหตุขัดข้องและแนวทางการดำเนินกิจกรรมในการออมตามโครงการกองทุนออมแห่งชาติ

นายบุญทอง วิเศษชาติ ได้นำเรียนที่ประชุมถึงปัญหาการขับเคลื่อนกองทุนออมแห่งชาติว่าบุคคลในกลุ่มอายุที่จะเป็นสมาชิกกองทุนออมแห่งชาตินั้นส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกสำนักงานประกันสังคมตามมาตรา 39และบางส่วนติดมาตรา40 จึงเกิดความไม่กระจ่างในข้อมูลดังกล่าว และนายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานจนเป็นที่่เข้าใจกันทุกฝ่ายก่อนปิดประชุม

พลากร แก้วขวัญข้า. ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน