ข่าวกระแสสังคม

พังงา/ชาวพังงาร่วมปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน 3,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

พังงา/ชาวพังงาร่วมปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน 3,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่บ้านฝ่ายนา ม.1 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการพลิกฟื้นป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ประชาชน ครูและนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คนและช่วยกันปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจำนวน 3,000 ต้น ในพื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมจากการถูกบุกรุกเข้าทำประโยชน์ของนายทุนเนื้อที่ประมาณ 10ไร่
นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ดำเนินการโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการปลูกในทุกจังหวัดของประเทศ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ จังหวัดพังงาจึงได้บูรณาการกับทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดทำโครงการพลิกฟื้นป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติฯขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 ป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง รณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน มีความรักความสามัคคีละร่วมกันทำความดี ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้ให้กับประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมไทย พันธุ์ไม้ป่าชายเลนประกอบด้วย ต้นโกงกางใบเล็ก โกงการใบใหญ่ ต้นถั่วขาว ถั่วแดงและต้นจกทะเล รวม 3,000 ต้น


อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530