Uncategorized

พังงา/ชาวนาเกาะยาว เริ่มปลูกข้าวแบบ“นาแปลงใหญ่ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าว”

พังงา/ชาวนาเกาะยาว เริ่มปลูกข้าวแบบ“นาแปลงใหญ่ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าว”

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่แปลงนา ม.3 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา นายสุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุลนายอำเภอเกาะยาว เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว “นาแปลงใหญ่ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าว” เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ของอำเภอเกาะยาว ได้เรียนรู้การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าว ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิต บริหารจัดการศัตรูข้าว ส่งเสริมให้ชุมชนมีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาดร่วมกัน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษา
นางอุษณี เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว กล่าวว่า สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) โดยมีเป้าประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหา เรื่องข้าวในระยะยาว ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดความมั่นคงในอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตข้าว ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิต การบริหารจัดการศัตรูข้าว และการตลาด ส่งเสริมให้ชุมชนมีการบริหารจัดการในการผลิต และการตลาดอย่างมีส่วนร่วม โดยมีการบูรณาการการทำงาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุนและให้คำปรึกษา
ซึ่งกิจกรรมในการจัดงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการในประเด็น การดำเนินงานภายใต้ระบบส่งเสริมการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ในด้านแนวทางการลดต้นทุน การผลิต การเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงคุณภาพข้าว การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ การบริหารจัดการศัตรูข้าว และการโยนกล้าในแปลงนาของเกษตรกร


อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530