Uncategorized

จังหวัดนนทบุรีโครงการพัฒนาและรักษาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน

จังหวัดนนทบุรีโครงการพัฒนาและรักษาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน


วันนี้( 10 ส.ค.61) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมไมด้างามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดจัดโครงการพัฒนาและรักษาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออป.มช. จังหวัดนนทบุรี และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ผ่านช่องทางสื่อสารที่ทันสมัย เพิ่มการรับรู้ให้ประชาชน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในภูมิภาค สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ มีภารกิจหลักด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบายภาครัฐ และงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้เล็งเห็นความสำคัญของเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและรักษาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในจังหวัด เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ของภาครัฐบรรลุเป้าหมาย และประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจน กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด กรมประชาสัมพันธ์ กับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นส่งเสริมให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ และขยายผลข้อมูลดังกล่าวไปสู่ประชาชนอย่างแพร่หลายทั่วถึง ผ่านช่องทางสื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งมีอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ผู้นำชุมชน และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก


สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี