Uncategorized

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนร่วมปลูกต้นไม้กว่า 500 ต้น สร้างพื้นที่สีเขียวในนิคมฯสระแก้วและคาดว่าสามารถเปิดดำเนินการได้ภายใน เดือน ธันวาคม 2561 นี้

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนร่วมปลูกต้นไม้กว่า 500 ต้น สร้างพื้นที่สีเขียวในนิคมฯสระแก้วและคาดว่าสามารถเปิดดำเนินการได้ภายใน เดือน ธันวาคม 2561 นี้


(10 ส.ค.) ที่ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว นางสาวสมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ร่วมกิจกรรมโครงการ ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายความจงรักภักดี ในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยร่วมกันปลูกต้นไม้กว่า 500 ต้น บนเนื้อที่ 1.5 ไร่ ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง ต้นแคนา ต้นปีบและต้นมะฮอกกานี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในนิคมฯพร้อมกับเป็นแนวกันชนโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยปรับทัศนียภาพให้สวยงามและช่วยดูดซับกาซคาร์บอนไดออกไซด์
นางสาวสมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การนิคมฯได้เล็งเห็นถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมจึงมีเป้าหมายผลักดันให้นิคมอุตสาหกรรมพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นอกจากนี้ ในปี 2562 ยังมีเป้าหมายที่จะผลักดันนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดที่เปิดประกอบการอุตสาหกรรมแล้วพัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco-Champion หรือนิคมอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างผาสุกบนหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม อย่างทั่วถึง 100 % พร้อมส่งเสริมประสิทธิภาพเศรษฐกิจเชิงนิเวศ โดยนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกที่มีการออกแบบตามแนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและปัญหาสิ่งแวดล้อมแก่ท้องถิ่นและชุมชนที่มีพื้นที่สีเขียว 66.16 ไร่(10%) โดยความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการระยะที่ 1 ประกอบด้วย ลานประชารัฐและอาคารโรงงานมาตรฐานสำเร็จรูป 3 หลัง ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและสำหรับการก่อสร้างโครงการเต็มรูปแบบดำเนินการไปแล้วกว่า 50 % และคาดว่า จะสามารถเปิดดำเนินการได้ภายในเดือนธันวาคม 2561 นี้