Uncategorized

เพชรบูรณ์ : ชาวอำเภอบึงสามพัน น้อมสืบสานพระราชปณิธานงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 นำนักเรียนทำกิจกรรมดำนา “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”

เพชรบูรณ์ : ชาวอำเภอบึงสามพัน น้อมสืบสานพระราชปณิธานงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 นำนักเรียนทำกิจกรรมดำนา “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”

 

ณ ศูนย์การเรียนบ้านทรายทอง ต.พญาวังอ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ น.ส.เมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน เป็นประธานดำนาปลูกข้าว ในกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ร่วมกับชาวบ้านหมู่ที่ 16 บ้านทรายทอง และเด็กนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านพญาวัง ต.พญาวัง นำโดยนายหลง เปี่ยมสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสาธิตการทำนาข้าว ตั้งแต่การเตรียมแปลงไปจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยวต้นข้าว โดยเลือกใช้พันธุ์ข้าวมะลิ 105 ซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ มีความต้านทานโรคสูง และปลูกง่าย
กิจกรรมการดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ เป็นกิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 12 เพื่อเป็นการสาธิตให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน เรียนรู้ชีวิต และวิธีการดำนา ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพของบรรพบุรุษ ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยมาอย่างยาวนาน โดยการน้อมนำเอาพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง โดยผ่านกิจกรรมเรียนรู้ แบบลงมือ ปฏิบัติจริง
การดำนาปลูกข้าวในครั้งนี้เป็นเดือนสิงหาคม เป็นช่วงเวลาที่ฝนตกชุก ต้นข้าวก็จะงอกงามบริบูรณ์ หลังจากการดำนาเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ก็จะแบ่งหน้าที่ดูแลข้าวในแปลงดำนา ทั้งการใส่ปุ๋ย เก็บกักน้ำ กำจัดวัชพืช จนข้าวเจริญเต็มที่แล้ว ออกรวง กระทั่งถึงการเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม
ศูนย์การเรียนรู้บ้านทรายทอง ที่ใช้จัดกิจกรรมในวันนี้ ได้สร้างขึ้นเพื่อเปิดให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้ามาเรียนรู้ ศึกษา และเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

รุ่งทิพย์ บุญบำรุง /มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์