Uncategorized

ครอบครัวเข้าใจ ร่วมใส่ใจสุขภาพบุตรหลาน

ครอบครัวเข้าใจ ร่วมใส่ใจสุขภาพบุตรหลาน

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง อำเภอแม่ใจ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ภายใต้มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจครอบครัวเพื่อให้ร่วมกับปรับพฤติกรรมบุตรหลายเพื่อลดบริโภคขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มผสมน้ำตาลให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกันโรคอ้วนในเด็กและเยาวชน

สถานการณ์โรคอ้วนในเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากเด็กไทยนิยมบริโภคความหวาน โดยเฉพาะบริโภค ขนมขบเคี้ยว น้ำอัดลม ชาเขียว เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลมาก รวมถึงค่าความนิยมแบบผิดๆให้แก่เด็ก รวมทั้งความไม่เข้าใจในการอ่านและศึกษาเรื่องฉลากที่ติดมากับเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวที่เด็กในวัยต่างๆ มักไม่เห็นความสำคัญซึ่งถือว่าเป็นภัยเงียบที่คุกคาม สุขภาพต่อเด็กและเยาวชน