Uncategorized อาหารและยา

ปราจีนบุรี รมต.เปิดศูนย์ เรียนรู้สมุนไพรและภูมิ ปัญญาสุขภาพ!!

ปราจีนบุรี รมต.เปิดศูนย์
เรียนรู้สมุนไพรและภูมิ
ปัญญาสุขภาพ!!

วันนี้ 10 กย.61 ที่ศูนย์
กาเรียนรู้สมุนไพรและ
ภูมิปัญญาสุขภาพ บาง
เดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี
นายแพทย์ปิยะสกุล
สกลสัตยาทร รมต.สธ.
เป็นประธานเปิดศูนย์
กาเรียนรู้สมุนไพรและ
ภูมิปัญญาสุขภาพ ศูนย์
การเรียนรู้ฯเดิมเป็นที่ดินของนางสมจิตร เร่งเพียร บริจาคให้รพ.ตั้ง
แต่ 18 มิย.2508 โดยพื้นที่แห่งนี้ได้รับงบประ
มาณจากรัฐบาลตั้งแต่
พ.ศ.2556-2561 มีวัตถุประสงค์ใน 3 มิติ ได้แก่
1.พึ่งตนเอง ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองด้าน
สุขภาพ สามารถดูแล
รักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ด้วยสมุนไพร
2.อนุรักษ์ การอนุรักษ์
ภูมิปัญญาการดูแลสุภาพของคนไทย ทั้ง
ศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์พื้น
บ้าน รวมทั้งพันธุ์พืชสมุน
ไพรที่กำลังสูญหาย
3.สร้งค่าเพิ่ม การเพิ่ม
มูลค่าให้สมุนไพรและ
ภูมิปัญญาผ่านนวัติ
กรรม ผลิตภัณฑ์สมุน
ไพร ช่วยให้เกิดความ
มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจระดับชุมชน เกษตรกร
และระดับประเทศพิพิธภัณฑ์หมอไทย
(หมื่นชำนาญแพทยา)
เรือนไม้เดิมของหมอ
พลอย หมอหลวงในสมัย
รัชกาลที่ 5 มีอายุกว่า
100 ปี ที่ถูกนำมาปรับ
ปรุงใหม่เพื่อใช้เป็นพิ
พิธภัณฑ์หมอไทย ศูนย์
เรียนรู้แห่งนี้มีสวนสมุน
ไพรต่างๆมาปลูกไว้กว่า100 ชนิด สวยสมุนไพร
ภูมิภูเบศรมีการจัดสวน
สมุนไพรตามโรค กลุ่ม
โรค-อาการ ได้แก่ กลุ่ม
บำรุงกำลัง กลุ่มแก้ปวดเมื่อย แก้อักเสบ กลุ่มดู
แลระบบประสาทแลสมอง กลุ่มหัวใจและ
หลอดเลือด กลุ่มกระดูก
และฟัน กลุ่มระบบทาเดินหายใจ กลุ่มทางเดิน
อาหาร กลุ่มแก่ไข้ ร้อน
ใน ดับพิษ กลุ่มขับปัส
สาวะ และกลุ่มโรคผิว
หนัง สมุนไพรตาม กลุ่ม
รสต่างๆ โดยสวนสมุน
ไพรนี้จะใช้เป็นทั้งแหล่ง
เรีบนรู้ของผู้มาเยี่ยม
เยือนและใช้สำหรับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆของภูมิภูเบศร เช่น
กลุ่มประชาชนทั่วไป
ผู้ป่วย-ญาติ บุคลากรทางกาแพทย์ นักเรียน
นักศึกษา และผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมในวันนี้มีนิทัศการวิถีสุขภาพ นิทัศการไห
ศูนย์รวมไหที่หลากหลายที่สุดในประเทศนิทัศการวิถีบางเดชะ
ที่มีความอุดมสมบูรณ์
ทั้งพันธุ์พืช พันธุ์ปลา
และข้าวพื้นบ้าน โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผอ.
รพ.เจ้าพระยาฯ แขกผู้
มีเกียรติให้การต้อนรับ
นางรัดดาพร สาพิพัฒน์
อสม.ดงพระราม กล่าว
ว่าวันนนี้ดีใจมากที่ได้
มาร่วมกิตกรรม ซึ่งตน
เองได้มาเข้าอบรมกับ
ทางรพ.เจ้าพระยาฯใน
การนวดเพื่อนำไปใช้
ดูแลผู้ป่วยในหมู่บ้าน..

 

.

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…