Uncategorized

นายอำเภอเมืองนราธิวาสเปิดโครงการอยู่ด้วยกันโดยสันติวิธีพหุวัฒนธรรมเพื่อความสันติสุขในพื้นที่

นายอำเภอเมืองนราธิวาสเปิดโครงการอยู่ด้วยกันโดยสันติวิธีพหุวัฒนธรรมเพื่อความสันติสุขในพื้นที่

ที่วัดพรหมนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิด โครงการส่งเสริม การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย ประชาสังคม ขอให้ประชาชนและภาคประชาชน กิจกรรมเวทีสร้างความเข้าใจหัวข้อพหุวัฒนธรรม
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาตั้งแต่ปี2547 จนถึงปัจจุบัน ขอให้เกิดความไม่เข้าใจ หวาดระแวงระหว่างชุมชนสองวิธี เพื่อแก้ไขเยียวยา ชุมชนไทยพุทธ และชุมชนไทยมุสลิม สร้างความตระหนักถึงคุณค่าการอยู่ ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความสมดุลตามธรรมชาติของมนุษย์ที่จัดโครงการ อยู่ด้วยกันโดยสันติวิธีพหุวัฒนธรรม โดยการอบรม ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน มัสยามัต ชุมชนเคียงข้างผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่น เยาวชน ประมาณ 150 คน

 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807