Uncategorized

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ จัดประชุมประจำเดือนอสม.ทั้ง ๙ หมู่บ้านชี้แจงรายละเอียดให้ประธานอสม.แต่ละหมู่บ้านได้นำนโยบายสาธารณสุขไปใช้พัฒนาชุมชนตามแผนที่ได้รับมอบหมายอย่างพร้อมเพรียงกันวันนี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
วันนี้ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

จัดประชุมประจำเดือนอสม.ทั้ง ๙ หมู่บ้านชี้แจงรายละเอียดให้ประธานอสม.แต่ละหมู่บ้านได้นำนโยบายสาธารณสุขไปใช้พัฒนาชุมชนตามแผนที่ได้รับมอบหมายอย่างพร้อมเพรียงกันวันนี้


เวลา ๐๙.๐๐ น.นางกุสุมา จันทรวิภาค ผอ.รพ.สต.โนนรังพร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่,กล่าวชี้แจงนโยบายด้านสาธารณสุข,พชต ,พชอ,การปฐมพยาบาลเบื้องต้น,smart อสม.๔.๐ การใช้แอฟเชื่อมโยงเทคโนโลยี,โครงการการใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน,ตรวจคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ ๐-๕ ปีและแบบสำรวจการชั่งนำ้หนักวัดส่วนสูงเด็กอายุ ๐ – ๕ ปี,โดยวิธีและขั้นตอนอสม,ต้องปฎิบัติในพื้นที่จริงและถูกวิธีการตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข,เจ้าหน้าที่ได้อบรมเสริมความรู้ให้อสม,ตำบลโนนรังที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน ๑๑๓ ท่าน ประกอบด้วยประธานและอสม,แต่ละหมู่บ้านดังนี้
๑. บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑ – ๒
๒. บ้านโนนสั้น หมู่ที่ ๓
๓. บ้านหินตั้ง หมู่ที่ ๔
๔. บ้านค้อ หมู่ที่ ๕ – ๖
๕. บ้านหนองคัน หมู่ที่ ๗
๖. บ้านหนองแค หมู่ที่ ๘
๗. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙
ได้สนใจการอบรมจากเจ้าหน้าที่อย่างดีในการชี้แจ้งของเจ้าหน้าที่มีขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุ ติดบ้าน,ติดสังคม,ติดเตียง,วิธีการรักษาแผลแต่ละขั้นตอนและการใช้ยาอย่างถูกวิธีและใช้ภาชนะในการใส่ยาให้ใช้ถุงผ้า,ถุงพลาสติกเลิกใช้ในการรณรงค์ให้มารับยาทุกครั้งต้องใช้ถุงผ้าและประชาสัมพันธ์บอกชุมชนให้เข้าใจวิธีการใช้ถุงผ้าในการมารับยาที่รพ.สต.โนนรังทุกครั้ง
*อสม.ตำบลโนนรังพร้อมรับวัคฉีนไข้หวัดใหญ่ในครั้งนี้เพราะเป็นอาสารับใช้พี่น้องในชุมชน”*

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
อสม.ตำบลโนนรังพร้อม ๔.๑๐๑

 

~~~~~~~อสม.๔.๑๐๑~~~~~~~~~
ศรีไพร ทูลธรรม ข่าว ภาพ
สื่อ ๑๐๑.Smart city. อสม.๔.๑๐๑ รายงาน