Uncategorized

พะเยา ผู้สูงอายุจักสานก๋วยสลากขายทำแทบไม่ทัน

พะเยา ผู้สูงอายุจักสานก๋วยสลากขายทำแทบไม่ทัน
ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จักสานก๋วยสลากไม้ไผ่ขาย สร้างรายได้อย่างดีในช่วงนี้ หลังในพื้นที่มีการรณรงค์ให้ใช้ก๋วยสลากภัตรที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ แทนการใช้ถังพลาสติก ส่งผลให้ยอดสั่งจองก๋วยสลากดังกล่าวมีจำนวนมาก จนทำไม่ทันกับความต้องการของตลาดในช่วงนี้


วันที่ 10 ตค 61 นายศรีสมุทร อยู่ดี อายุ 69 ปี ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กำลังเร่งทำการจักสานก๋วยสลากที่ทำจากไม้ไผ่ ซึ่งเป็นก๋วยหรือตระกร้าใส่เครื่องไทยทาน ที่เป็นแบบดั้งเดิมและโบราณ เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าที่มาสั่งจอง หลังชาวบ้านในพื้นที่เริ่มรณรงค์ในการใช้ก๋วยสลากที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ แทนการใช้พลาสติก จึงทำให้ความต้องการในการใช้ก๋วยสลาก ที่ทำจากไม้ไผ่เพิ่มมากขึ้น จนไม่สามารถทำได้ทันกับความต้องการของตลาด


โดยนายศรีสมุทร เล่าว่า ในทุกปีตนเองจะทำก๋วยสลากโยการจักสานไม้ไผ่ เป็นประจำแต่ในปีนี้ค่อนข้างที่มีคนมาสั่งเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีการรณรงค์ให้ใช้วัสดุธรรมชาติเช่นไม้ไผ่ทำเป็นตระกร้าใส่เครื่องไทยทานดังกล่าว จึงทำให้ทำแทบไม่ทัน โดยในแต่ละวันสามารถจักสานก๋วยสลากดังกล่าวได้จำนวนประมาณ 20 กว่าลูก แต่ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการชาวบ้านที่มาสั่งทำ ซึ่งตนเองจะจักสานและจำหน่ายเพียงลูกละ 5 บาท โดยจะทำตามที่มีผู้มาสั่งทำเท่านั้น เพราะไม่สามารถทำได้ทันเนื่องจากช่วงนี้เป็นประเพณีตานสลากภัตร ของวัดต่างๆจึงมีผู้นิยมใช้ก๋วยสลากที่ทำจากไม้ไผ่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก จึงทำให้พอมีรายได้ดีในช่วงนี้ ประเพณีตานก๋วยสลาก เป็นวิธีการถวายเครื่องไทยทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง อันเป็นที่นิยมของชาวเหนือ เป็นประเพณีในพุทธศาสนาที่สำคัญอย่างหนึ่งในล้านนาไทย ซึ่งสืบเนื่องมาจากค่านิยมที่สืบทอดมาช้านาน

 

Comments are closed.