Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ลานสัก จว.อ.น.ร่วมกับราษฎร ม.๑๙ บ.ไทยสามัคคี ต.ระบำ อ.ลานสัก จว.อ.น. ร่วมกัน สร้างบ้าน ให้กับ นางสุรกิจ บุญวิเศษ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย

เมื่อ ๐๙๑๐๐๐ – ๐๙๑๖๐๐ พ.ย. ๖๑ มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ลานสัก จว.อ.น.ร่วมกับราษฎร ม.๑๙ บ.ไทยสามัคคี ต.ระบำ อ.ลานสัก จว.อ.น.
ร่วมกัน สร้างบ้าน ให้กับ นางสุรกิจ บุญวิเศษ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๖๑ ที่ผ่านมา ผลการปฎิบัติ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย