Reporter&Thai Army เกษตรกร

กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ กกล.รส.จว.พิจิตร ติดตามผลการปลูกข้าวอินทรีย์พระราชทานฯ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ กอ.รมน.ภาค 3 (เกษตรอินทรีย์)

091100 พ.ย. 61 กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ กกล.รส.จว.พิจิตร ติดตามผลการปลูกข้าวอินทรีย์พระราชทานฯ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ กอ.รมน.ภาค 3 (เกษตรอินทรีย์) ของ นางสาว วราภรณ์ วรรณสำราญ ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จว.พิจิตร ซึ่งปลูกแบบนาอินทรีย์ 100% เกี่ยวข้าว 3 ไร่ ได้ข้าวเปลือก 2.6 ตัน ไม่ได้นำไปขายท่าข้าว แต่บริหารจัดการดังนี้

 

 

1.คัดไว้ทูลเกล้าถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามที่ตั้งปณิธานไว้ จำนวน 15 ถัง
2.ขายสดเป็นข้าวพันธ์ให้ผู้มาซื้อที่แปลงนา 1 ตัน ได้เงิน 15,000 บาท
3.เก็บไว้ทำพันธ์ข้าวปลูกปีต่อไปส่วนหนึ่ง
4.ขาย(แห้ง)เป็นข้าวพันธ์พร้อมปลูกให้ผู้สนใจ กิโลกรัมละ 30 บาท(ตันละ 30,000 บาท)
(ต้นทุนนาอินทรีย์แปลงนี้ ค่ารถไถ 200×3ไร่ , ค่ารถเกี่ยวข้าว 550×3 ไร่ , เลี้ยงแขก 500 รวมค่าใช้จ่าย 2,750 บาท/3ไร่ = 917 บาท ต่อไร่)
เกษตรกรมีความปลื้มปิติที่ได้รับพระราชทานข้าวที่เป็นศิริมงคลยิ่ง มีลักษณะดี รวงยาวแน่นให้ผลผลิตสูง จึงตกลงร่วมมือกับสมาคมชาวนาอินทรีย์พิจิตร พัฒนาพันธ์ข้าวพระราชทานนี้ให้เป็นพันธ์ข้าวระดับ GI ของจังหวัดต่อไป