Uncategorized ข่าว เชียงราย

จังหวัดเชียงรายจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังอาสารักษาดินแดน (อส.)  ประจำปี 2563 ครบรอบ 66 ปี เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียสละ อุทิศกายใจเพื่อชาติบ้านเมือง

จังหวัดเชียงรายจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังอาสารักษาดินแดน (อส.) ประจำปี 2563 ครบรอบ 66 ปี เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียสละ อุทิศกายใจเพื่อชาติบ้านเมือง

เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย นายกองเอก ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนต่อธงชัยประจำกอง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังอาสารักษาดินแดน (อส.) ครบรอบ 66 ปี ประจำปี 2563 ซึ่งตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงการก่อตั้งและบทบาทของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในอดีต รวมทั้ง เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคมอยู่ในปัจจุบัน

โดยมี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย อัยการจังหวัดเชียงราย รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน สมาชิกกองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติจังหวัดเชียงราย และสมาชิกทหาร
ผ่านศึกจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมสวนสนามด้วยความพร้อมเพรียง

ในพิธีจัดให้มีการแสดงการใช้กระบองกัสปาตอง กลยุทธ์ในการระงับเหตุ การแสดง รปภ.บุคคลสำคัญ และการแสดงร่มบินของชมรมร่มบินจังหวัดเชียงราย เพื่อแสดงศักยภาพของ ฉก.นรสิงห์ และหน่วยสนับสนุน ก่อนจะเชิญธงประจำกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย ผู้บังคับกองผสมนำขบวน (กองผสม 9 กองพัน 1 กองร้อยวิ่ง) เข้าสู่สนามศาลากลางจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีตรวจพลสวนสนาม พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และอนุโมทนา จากนั้น ผู้บัญชาการกองผสมนำกล่าวปฏิญาณตนต่อธงชัยประจำกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย และประธานในพิธีอ่านสารของนายกองใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

นายกองเอก ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า วันนี้ที่เป็นวันสำคัญของกองอาสารักษาดินแดน ที่ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้อุทิศชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องและรักษาไว้ซึ่งผืนแผ่นดินไทย ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้อย่างเข้มแข็งและจริงจัง

ซึ่งผลการปฏิบัติภารกิจประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ทั้งการเทิดทูนสถาบัน การปฏิบัติงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การป้องกันและบรรเทา-สาธารณภัย รวมทั้ง การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้มอบนโยบายให้กำลังพลทุกนายได้เป็นพลัง ในการช่วยขับเคลื่อนนโยบายให้จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายปลายทาง สะอาด ปลอดภัย น่ายล โดยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในจังหวัดเชียงราย ที่ได้ประกาศวาระจังหวัดเชียงรายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป้าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงราย ปี 2562-2563 โดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือในรูปแบบของทีมประชารัฐ กระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงโทษของการเผาและหันมาเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม ตามหลักวิชาการหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นทดแทนการเผา เพื่อลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ จึงให้กำลังพลทุกนายได้ร่วมกันสอดส่องดูแล และแจ้งเตือนมิให้มีการเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิด อันจะเป็นเหตุให้เกิดการสะสมของหมอกควันอีกด้วย อีกทั้ง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดเชียงรายมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน การลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่จึงกระทำได้โดยง่าย จึงได้มีการแบ่งพื้นที่ในการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยพื้นที่ตามแนวชายแดนได้ให้กองกำลังป้องกันชายแดนเป็นผู้รับผิดชอบ ในเส้นทางคมนาคมหลักให้ตำรวจภูธรเป็นหน่วยรับผิดชอบ เส้นทางเลียงถนนในหมู่บ้านชุมชนให้เป็นหนัที่ของฝ่ายปกครองของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัด อยู่เวร ยาม หากพบเห็นสิ่งผิดปกติให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

จากนั้น ประธานในพิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี และธงอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย ธงประจำกองพัน ผรส. ธงประจำกอง กนช. และธงประจำกอง ชรบ. ก่อนจะเริ่มการสวนสนามทั้ง 9 กองพัน ประกอบด้วย กองพันอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย, กองพันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ กองพันทหารกองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ และสมาชิกทหารผ่านศึก กองพันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอำเภอพาน อำเภอป่าแดด อำเภอเทิง กองพันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย กองพันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล กองพันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อำเภอแม่จัน อำเภอพญาเม็งราย อำเภอดอยหลวง กองพันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอำเภอแม่สาย อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเชียงแสน และกองร้อยวิ่งชุดปฏิบัติการพิเศษ ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงราย (ฉก.นรสิงห์) อย่างสง่างามและเป็นไปด้วยความพร้อมเพรียงและเข้มแข็งยิ่ง

ทั้งนี้ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเป็นกองกำลังกึ่งทหาร ซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของฝ่ายปกครอง มีบทบาทหน้าที่เป็นกองกำลังประจำถิ่น ในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายและรักษาความสงบเรียบร้อย แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป บทบาทของสมาชิก อส. จึงปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ แต่ยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่หลักตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 คือ การรักษาความสงบเรียบร้อย บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติ การกระทำของข้าศึก การรักษาสถานที่สำคัญ และการข่าว เป็นต้น และจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของกองบัญชาการ เช่น การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การป้องกันเหตุและการปราบปรามยาเสพติด หรือภารกิจอื่น ๆ อีกด้วย

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
11/02/63