Reporter&Thai Army

ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.หนองฉาง จว.อ.น. ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.หนองฉาง, ผู้นำหมู่บ้าน และ ประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ นาง นันธินี เผ่าคง

เมื่อ ๑๑๐๙๓๐ – ๑๑๑๑๓๐ มี.ค. ๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.หนองฉาง จว.อ.น. ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.หนองฉาง, ผู้นำหมู่บ้าน และ ประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ นาง นันธินี เผ่าคง อายุ ๒๘ ปี บ้านเลขที่ ๒๘/๒ ม.๗ ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉางฯ,นาย สมัคร ทองคำดี อายุ ๘๗ ปี บ้านเลขที่ ๒๔ ม.๗ ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉางฯ และ นาย สมควร นฤหายะ อายุ ๗๓ ปี บ้านเลขที่ ๓๗ ม.๗ ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉางฯ เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับอำเภอเพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับราษฎรในพื้นที่ ม.๗ ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉางฯและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าในฤดูแล้งที่จะถึง การเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำการสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนการออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกผู้แทนราษฎรซึ่งจะทำการเลือกตั้งใน ๒๔ มี.ค.๖๒ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

https://youtu.be/v7voexQNDCM

https://youtu.be/Bl4OcSOoUEQ