Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย ร้อย.รส.ที่๑ มว.รส.ที่๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.บ้านไร่ จว.อ.น. ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านประจำเดือน มี.ค.๖๒

เมื่อ ๑๑๑๐๐๐-๑๑๑๒๐๐ มี.ค. ๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย ร้อย.รส.ที่๑ มว.รส.ที่๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.บ้านไร่ จว.อ.น. ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านประจำเดือน มี.ค.๖๒ เพื่อสอบถามปัญหาความเดือดร้อน ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาไฟป่า และหมอกควันผลกระทบจากการเผาป่า และวัชพืช และมาตรการลงโทษต่อผู้กระทำผิดในการเผาป่าหรือการจุดไฟเผาในพื้นที่โล่ง ทั้งนี้ มว.รส.ที่๑ฯ ได้ทำการขยายผลวิธีการทำนวัตกรรมกำจัดขยะต้นทาง(ต้นทุนต่ำ) ให้กับชาวในพื้นที่ เพื่อนำไปใช้/ขยายผลต่อ ภายในครัวเรือน/ชุมชนต่อไป มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ๖๐ คน ณ ศาลาประชาคม ม.๑๐ บ.ห้วยหนามตะเข้ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จว.อ.น. ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

https://youtu.be/GjdM3BztahU

https://youtu.be/6ev49dg3H-s