บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ มว.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จว.อ.น. ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง จนท.ตร.สภ.ห้วยคต และ กอ.รมน.จว.อ.น. บูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ตามโครงการ ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน


เมื่อ ๑๒๑๓๐๐ – ๑๒๑๕๐๐ พ.ย. ๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ มว.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จว.อ.น. ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง จนท.ตร.สภ.ห้วยคต และ กอ.รมน.จว.อ.น. บูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ตามโครงการ ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

 

ในพื้นที่ ม.๙ บ.ล่องว่า ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จว.อ.น. โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนแจ้งผ่านเวทีประชาคมไทยนิยม ยั่งยืน ที่ผ่านมา ซึ่งประชาชนในพื้นที่แจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนด้านถนนสาธารณะ, ในหมู่บ้านมีเด็กและเยาวชนมั่วสุมขับรถจักรยานยนต์เสียงดัง และมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ทางคณะกรรมการ ฯ จึงได้ร่วมกับผู้นำในพื้นที่ ทำบันทึกข้อตกลง ( MOU ) ระดับหมู่บ้านโดยให้ผู้ปกครองติดตามดูแลพฤติกรรมของบุตรหลานตนเอง หากครอบครัวใดมีปัญหาก็จะถูกตัดสิทธิ์ด้านต่างๆ ของหมู่บ้าน สำหรับเรื่องเกี่ยวกับถนนสาธารณะนั้น ได้ประสาน นพค.๑๕ และ อบต.สุขฤทัย เข้าดำเนินการแล้ว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

,