ข่าว เพชรบูรณ์

พัฒนาสังคมฯ เพชรบูรณ์จัดอบรมแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

พัฒนาสังคมฯ เพชรบูรณ์จัดอบรมแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ปี 2562-2563 และแนวทางการขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ห้องพีชปุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์และอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯจังหวัดเพชรบูรณ์รวมจำนวน 85 คน

ทั้งนี้ นางวรรณภา สุขคง พัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กล่าวรายงานว่าในปัจจุบันสถานการณ์การค้ามนุษย์ยังคงมีความรุนแรงซับซ้อนและเชื่อมโยงกับการย้ายถิ่นฐานสาเหตุส่วนใหญ่มาจากประชาชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษามีฐานะยากจนและว่างงานซึ่งมีแนวโน้มในการย้ายถิ่น เพื่อไปทำงานในเมืองหรือต่างประเทศสูงทำให้มีความเสี่ยงและอาจตกอยู่ในสถานการณ์การถูกชักชวน ล่อลวงโน้มน้าว ให้เข้าสู่กระบวนการการค้ามนุษย์ได้ง่ายและจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดปัญหาการค้ามนุษย์เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นทั้งต้นทาง ทางผ่าน และ ปลายทาง ของการเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ ประกอบกับประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองมิให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และสถานการณ์การค้ามนุษย์ ในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ยังไม่มีความรุนแรงและเด่นชัดในเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์แต่ยังจะต้องเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่
สำหรับการอบรมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขอรับเงินสนับสนุนกิจกรรมโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การขอรับเงินรางวัล และ ค่าตอบแทนในการนำจับ การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์จากกองทุน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีนางสาววันดี ตรียศสิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงพัฒนาสังคมฯเป็นวิทยากรบรรยายและอาจารย์ใจสคราญ จารึกสมาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์”

ภาพ-ข่าว โดย ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์