ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

นักศึกษาใหม่ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ 3,500 คน ร่วมกิจกรรมรับน้อง ดึงศักยภาพสร้างสรรค์ความเป็นทีม ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จัดกิจกรรมโครงการต้อนรับลูกราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2567 ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 3,500 คน เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องอย่างพร้อมเพรียง หวังผลักดันศักยภาพสร้างสรรค์ความเป็นทีม ปลูกจิต มีจิตสำนึกสาธารณะ รู้จักเสียสละ รู้รักสามัคคี เรียนรู้มารยาทสังคม ภาคภูมิใจในสถาบัน คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน สู่การเป็นบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ “วิศวกรสังคม” นักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนวัตกร

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. มอบหมายให้ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และบรรยายพิเศษ “ด้วยพระบารมี จึงมีราชภัฏ” และมีนายอุดมศักดิ์ แสงแดง นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2567 กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


สำหรับโครงการต้อนรับลูกราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2567 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 ประกอบด้วยกิจกรรม บรรยายพิเศษ “ด้วยพระบารมี จึงมีราชภัฏ” กิจกรรมสอนน้องร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย กิจกรรมบรรยาย “การปรับตัวก่อนเข้าสู่รั่วมหาวิทยาลัย” กิจกรรมมหาวิทยาลัยแห่งความจงรักภักดีเหนือเกล้า กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรม Freshy Night